Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Varppeen koulun valinnaisainetarjonta lukuvuonna 2021-2022

LAIDno-2021-280

Valmistelija

  • Tuomas Kankaanpää, Varppeen koulun rehtori, tuomas.kankaanpaa@laitila.fi

Perustelut

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Valinnaisia aineita on 8. luokalla neljä ja 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia. Tämän lisäksi valinnaisina opiskellaan taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja, joita Laitilan kaupungin tuntijaossa on 8. luokalla kaksi ja 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia. Yhteensä valinnaisia opintojaksoja opiskellaan siten 8. vuosiluokalla 6 tuntia viikossa (4 + 2) ja 9. vuosiluokalla 6 tuntia viikossa (3 + 3). Yhteensä yläkoulussa opiskellaan tuntijakopäätöksen mukaisesti 30 tuntia viikossa kaikilla luokka-asteilla. 

Koulun valinnaisainetarjottimelta käy ilmi, millaisia valinnaisaineita oppilaille tarjotaan. Varppeen koulun opetussuunnitelmaan lisätään Varppeen koulun tarjoamien vuosiluokkien 8-9 taito- ja taideaineiden valinnaisten ja valinnaisten aineiden opintojaksojen tavoitteet, sisällöt ja arviointi muutosten osalta.

8. luokalle siirtyvien valinnaisaineiden kokonaisuuden osalta kurssitarjontaan ei tullut muutoksia. Muutamien kurssien tavoitteisiin ja sisältöihin tuli muutoksia (AI: Ilmaisun iloa, KU: Omat kuvat, Young Europeans ent. Kansainvälisyyskurssi). 

9. luokalle siirtyvien valinnaisainetarjontaan tuli enemmän muutoksia. Uusina opintojaksoina tarjotaan englannin (Spoken & written English) ja kuvataiteen (Tehdään kuvaa - kuvataidetta monelta kantilta) 2 vuosiviikkotunnin opintojaksoja. Uutena lyhytkurssina (1 vuosiviikkotunti 9. luokalla) tarjotaan Lemmikki- ja kotieläinkurssia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta hyväksyy Varppeen koulussa oppilaiden valittaviksi tarjottavat valinnaisaineet lukuvuodelle 2021-2022 ja näitä valinnaisia koskevat opetussuunnitelmatäydennykset.

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Varppeen koulu

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.