Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Sivistystoimen viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Perustelut

Sivistystoimenjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 177 Skeittiparkin suunnitelman hankinta, 13.04.2021
§ 179 Siirtokatsomoiden hankinta liikuntatoimeen, 13.04.2021
§ 183 DKT-kerhon tilaaminen, pilottikerho, 20.04.2021
Henkilöstöpäätökset:
§ 191 Kulttuuripäällikön sijaisjärjestelyt 10.5.-4.7.2021, 10.05.2021
Henkilöstövalintapäätökset:
§ 181 Nuoriso-ohjaajan tehtävän täyttö, 20.04.2021
Muut päätökset:
§ 178 Vuokrasopimus, 13.04.2021

Vapaa-aikapäällikkö
§ 17 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian (Covid-19) rajoitusten aikana A.V., 14.04.2021
§ 18 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian (Covid-19) rajoitusten aikana V.V., 14.04.2021
§ 19 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian (Covid-19) rajoitusten aikana V.V., 14.04.2021
§ 20 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian (Covid-19) rajoitusten aikana J.L., 14.04.2021
§ 21 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian (Covid-19) rajoitusten aikana L.M., 14.04.2021
§ 22 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian (Covid-19) rajoitusten aikana C.G. , 14.04.2021
§ 23 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian (Covid-19) rajoitusten aikana I.V., 14.04.2021
§ 24 Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet koronaepidemian (Covid-19) rajoitusten aikana A.H., 14.04.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 18 Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen toimi ajalle 1.8.2021-5.6.2022, 11.05.2021
Henkilöstövalintapäätökset:
§ 17 Varhaiskasvatuksen opettajan toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet , 11.05.2021

Varppeen koulun rehtori
Henkilöstöpäätökset:
§ 26 Peruskoulun lehtorin opintovapaan viransijaisen valinta ajalle 9.8.2021-4.6.2022, 23.04.2021
Maksu- ja korvauspäätökset:
§ 25 Sivistystoimen palvelupäällikön sijaisuuden hoito, 23.04.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta päättää, että koska edellä mainituissa viranhaltijapäätöksissä ei ole tarkoituksenmukaisuuden tai laillisuuden suhteen huomauttamista, sivistysvaliokunta ei ota niitä käsiteltäväkseen vaan antaa luvan päätöksen täytäntöönpanemiselle.

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.