Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Sivistystoimen osavuosikatsaus 1-3/2021

LAIDno-2021-516

Valmistelija

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Perustelut

Laitilan kaupungin talouden toteutumasta raportoidaan osavuosikatsauksina kaupunginvaltuustolle neljännesvuosittain. Viranhaltijoiden on kuukausittain seurattava määrärahojensa toteutumista ja raportoitava siitä valiokuntaan tai lautakuntaan. Raportointiaikataulun mukaiset raportit toimitetaan tiedoksi valiokunnille tai lautakunnille.

Talouspalvelut toimittaa koko kaupunkia koskevat talouden toteutumaraportit kuukausittain tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Valtuustolle toimitetaan osavuosikatsaus neljännesvuosittain 31.3., 30.6, 30.9. ja 31.12. tilanteista. Vuoden 2021 alun raporttien tekeminen raportointiohjelmilla ei ole ollut mahdollista, jolloin seurantaa on toteutettu kirjanpidon Intime-raporttien avulla. Liitteenä talousraportti sivistystoimialan tehtävistä ja kokonaisuudesta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumaraportti tehtävittäin talousarvioon verraten.

Kokonaisuus talouden osalta on hallinnassa. Tuloja on kertynyt arvioitua enemmän johtuen mm. valtionavustuksista. Menot ovat pysyneet arvioidussa raamissa kokonaisuutena. Toiminnallisten tavoitteiden osalta edetään suunnitellusti, mutta joitakin osuuksia mm. kokoontumis- ja muut pandemiarajoitukset ovat rajoittaneet.

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Valiokunta merkitsee sivistystoimen osavuosikatsauksen 1-3/2021 (1.1.-31.3.2021) tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.