Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen luvun 6 paikallisten ohjeiden ja painotusten osalta

LAIDno-2021-498

Valmistelija

  • Annika Mattila, Kappelimäen koulun rehtori, annika.mattila@laitila.fi

Perustelut

Laitilan perusopetuksen opetussuunnitelman luvun 6 paikallisissa ohjeissa ja painotuksissa on määritelty opintojen aikaisena arviointina välitodistuksen sijaan oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien opettajien välinen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelu on korvannut välitodistuksen alakouluissa vuodesta 2016 lähtien. Alakoulujen opettajien enemmistön sekä myös huoltajilta ja oppilalta saadun palautteen mukaan välitodistus koetaan toimivammaksi vaihtoehdoksi opintojen aikaisessa arvioinnissa.

Liitteenä olevaan Laitilan oetussuunnitelman luvun 6 paikalliset ohjeet ja painotukset- osaan on päivitetty paikallisia käytäntöjä sekä väliarvioinnin palauttaminen välitodistuksella suoritettavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta hyväksyy Laitilan perusopetuksen opetussuunnitelman lukuun 6 tehdyt paikallisten ohjeiden ja painotusten muutokset.

Päivitetty suunnitelma astuu voimaan 1.8.2021. 

 

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Laitilan kyläkoulu, Varppeen koulu, Kappelimäen koulu

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.