Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Päättöarvioinnin kriteerien uudistaminen

LAIDno-2021-282

Valmistelija

  • Tuomas Kankaanpää, Varppeen koulun rehtori, tuomas.kankaanpaa@laitila.fi

Perustelut

Arvioinnin yhdenvertaisuus ja arvosanojen vertailukelpoisuus on aikaisemmin herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että perheissä. Opetushallituksen opetussuunnitelman seurannassa (2015–2018) selvisi, että arvioinnin periaatteet ja käytännöt ovat vaihdelleet melko paljon kuntien välillä. Samansuuntaisia päätelmiä on tehty myös kansallisissa oppimistulosten arvioinneissa.

Perusopetuksen arvioinnin uudistamisen tavoitteena on lisätä oppilaiden yhdenvertaisuutta ja sen kautta myös koulutuksellista tasa-arvoa. Uusilla päättöarvioinnin kriteereillä tähdätään siihen, että oppilaiden arvosanat olisivat keskenään entistä vertailukelpoisempia esimerkiksi silloin, kun oppilaat hakevat toisen asteen opintoihin.

Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet peruskoulun aikana. Päättöarvioinnissa huomioidaan kaikki opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppiaineen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Opetushallitus on tarkentanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuutta valmistelemalla päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Myös aikaisempia arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Arvosanojen 4, 6 ja 10 osaamisen arviointi muodostetaan oppiaineelle määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Uudistetut kriteerit otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2021 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022.

Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty oppiaineille tehtävä, oppiaineen opetuksen tavoitteita ja keskeiset sisällöt, joille opetus ja oppiminen perustuvat. Ne säilyivät uudistuksessa ennallaan. Päättöarvioinnin kriteerityössä laadittiin lisäksi opetuksen tavoitteista johdetut oppilaan oppimisen tavoitteet eri oppiaineissa. Uudet päättöarvioinnin kriteerit perustuvat näihin oppimisen tavoitteisiin, niihin liittyviin keskeisiin sisältöalueisiin sekä arvioinnin kohteisiin – kaikkiin tietoihin ja taitoihin, joihin arviointi kohdistuu. 

Päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan se osaamisen taso, jolla oppilas saa kyseisen arvosanan.

Määräyksen mukaiset Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen tiedot sisällytetään sellaisinaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotuksen liitteinä Opetushallituksen antama muutosmääräys (OPH-5042-2020, 16.12.2020) sekä muutokset paikalliseen opetussuunnitelmaan luvun 15 Vuosiluokat 7-9 alalukua 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 ja liitteitä 1-3 koskien. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta hyväksyy Opetushallituksen muutosmääräyksen mukaiset lisäykset paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Uudistetut päättöarvioinnin kriteerit otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2021 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022.

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Koulut

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.