Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Oppilaanohjauksen suunnitelman päivittäminen ja tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus

LAIDno-2021-281

Valmistelija

  • Tuomas Kankaanpää, Varppeen koulun rehtori, tuomas.kankaanpaa@laitila.fi

Perustelut

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvät muut lakimuutokset keskiviikkona 30.12.2020. 

Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvoitetta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2021.

Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria. 

Osana oppivelvollisuuden laajentamista hallitus on päättänyt uudistaa perusopetuksen oppilaanohjausta luomalla uuden, tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen mallin. 

Opetushallitus on päättänyt 9.3.2021 (OPH-557-2021) muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön osalta sekä lukua 15.4.19 Oppilaanohjaus liitteen mukaisesti. Opetushallitus on siis velvoittanut opetuksen järjestäjiä täydentämään ohjaussuunnitelmiaan mm. tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen osalta. 

Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8 ja 9. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista perusopetuksen jälkeen.

Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppilaanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan kirjataan oppilaan vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin. Näitä vahvistetaan suunnitelmallisesti oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja tavoitteiden näkökulmasta.

Paikalliset muutokset oppilaanohjauksen suunnitelman sisältöön sekä tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen liittyvät sisällöt tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päätösehdotuksen liitteinä päivitetty paikallinen oppilaanohjauksen suunnitelma sekä Opetushallituksen muutosmääräyksen mukaiset lisäykset kappaleeseen 15.4.19 Oppilaanohjaus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta hyväksyy Opetushallituksen muutosmääräyksen mukaiset päivitykset paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan opetuksen järjestäjän ohjaussuunnitelman sekä kappaleen 15.4.19 Oppilaanohjaus osalta. 

Määräykset ja päivitetty oppilaanohjauksen suunnitelma astuvat voimaan 1.8.2021. 

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Koulut

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.