Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Liikuntatoimen perusavustusten, kohdeavustusten ja kenttämäärärahan myöntäminen vuonna 2021

LAIDno-2021-466

Valmistelija

  • Emilia Andersson, vapaa-aikapäällikkö, emilia.andersson@laitila.fi

Perustelut

Laitilan kaupungin liikuntatoimen vuoden 2021 talousarvioon on varattu yhteensä 30.000 € avustuksiin, joita ovat perusavustus, kohdeavustus ja kenttämääräraha. Svisitysvaliokunta on 28.1.2021 § 5 Liikuntatoimen avustusten haku ja jakoperusteet vuonna 2021 päättänyt jakaa perustoiminnan avustuksina 17 000 euroa ja kohdeavustuksina 8000 euroa (4000 euroa keväällä ja 4000 euroa syksyllä) sekä 5000 euroa kenttämäärärahaa. Avustushakemukseen tulee liittää edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintakertomus. 

Perusavustus on tarkoitettu seuran perustoiminnan kustannusten kattamiseen painottaen lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Perusavustukseen hyväksyttäviä kustannuksia eivät kuitenkaan ole Laitilan kaupungin liikuntatiloista syntyvät kustannukset.

Kohdeavustusta voidaan hakea lasten- ja nuorten harrastustoiminnan lisäämiseen haja-asutusalueilla, soveltavan liikunnan kehittämiseen ja lisäämiseen, varttuneenväen liikunnan lisäämiseen ja koronan torjumisesta syntyneisiin materiaali (esim. käsidesi) kustannuksiin. 

Kenttämäärärahaa jaetaan haja-asutusalueiden liikunta- ja harrastusolosuhteiden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kenttämäärärahaa voivat hakea mm. kyläyhdistykset tai vanhempainyhdistykset jne.

Kohdeavustus on ollut haettavana 1.-31.3.2021, perusavustus ja kenttämääräraha ovat olleet haettavana 1.-30.4.2021 välisenä aikana. Hausta on ilmoitettu Laitilan Sanomissa ja Laitilan kaupungin kotisivuilla sekä liikuntatoimen facebookissa.

 

Määräaikaan mennessä perusavustusta ovat hakeneet (suluissa vuonna 2020 myönnetyt avustus)

Laitilan Jyske r.y. 17.000 € (16.000 €)

Laitilan Ratsastajat ry. 2.000 € (1.500 €)

Team West Coast Power 2.000 € (1.000 €)

Kukon Tikka 2.500 € 

 

Määräaikaan mennessä kohdeavustusta ovat hakeneet

Laitilan Ratsastajat ry. 500 € 

Laitilan jyske ry. Yleisurheilujaosto 1.500 €

Laitilan Jyske ry. Jääurheilujaosto 1.300 €

Laitilan Jyske ry. Salibandyjaosto 280.36 €

 

Määräaikaan mennessä kenttämäärärahaa ovat hakeneet

Laitilan Ratsastajat ry. 2.000 € (1.000 €)

Itäkulman nuorisoseura 1.000 € (1.000 €)

Soukaisten kyläyhdistys ry. 250 €

Kotiseutuyhdistys Suhina ry. 900 € (700 €)

Suontaan kyläyhdistys ry 500 € (500 €)

Seppälä-Kouman kyläyhdistys 1.500 € (500€)

 

Hakuajan jälkeen, 10.5.2021, tuli yksi kohdeavustus, Laitilan seudun Reuma- ja tulesyhdistys ry:ltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta myöntää perusavustuksina

Laitilan Jyske r.y. 13.500

Laitilan Ratsastajat ry. 1.500 € 

Team West Coast Power 1.500 € 

Kukon Tikka 500 € 

 

Kohdeavustuksina

Laitilan Ratsastajat ry. 500 € 

Laitilan Jyske ry. Yleisurheilujaosto 1.500 €

Laitilan Jyske ry. Jääurheilujaosto 1.300 €

Laitilan Jyske ry. Salibandyjaosto 280.36 €

Hakuajan jälkeen tullutta hakemusta ei hyväksytä.

 

Kenttämäärärahana

Laitilan Ratsastajat ry. 1.500 €

Itäkulman nuorisoseura 800 €

Soukaisten kyläyhdistys ry. 250 €

Kotiseutuyhdistys Suhina ry. 750 €

Suontaan kyläyhdistys ry 400 €

Seppälä-Kouman kyläyhdistys 1.300 €

 

Avustus maksetaan yhdistyksen/yhteisön ilmoittamalle tilille, kun kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu liikuntatoimeen. Mikäli jokin asiakirja jää toimittamatta vuoden 2021 aikana, ei avustusta makseta. 

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Pekka Kuusisto

Tiedoksi

Avustusta hakeneet yhdistykset ja yhteisöt

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.