Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 LISÄPYKÄLÄ: Sivistystoimen viranhaltijapäätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Lukion rehtori
Maksu- ja korvauspäätökset:
§ 3 Lukion lehtorille maksettava erilliskorvaus, kevät 2021, 24.05.2021

Sivistystoimenjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 210 Sivistystoimen palvelupäällikön sijaisuuden hoito 1.5.-30.5.2021, 21.05.2021
§ 212 TVA-lisän maksaminen määräajaksi 1.8.2020-31.7.-2021, Anne Porkka, 25.05.2021
§ 216 Sijaistuskorvauksen maksaminen, toimen hoitaminen oman toimen ohella, Noora Mantere, 26.05.2021
Talous- ja rahankäyttöpäätökset:
§ 227 Laitilan kaupungin koulujen vuoden 2021-2022 tuntikehys, 27.05.2021

Vapaa-aikapäällikkö
Henkilöstövalintapäätökset:
§ 25 Vuoden 2021 kesäurheilukoulun vastuuohjaajan valinta, 27.05.2021

Varhaiskasvatusjohtaja
§ 19 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan määäräaikainen toimi, 21.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta päättää, että koska edellä mainituissa viranhaltijapäätöksissä ei ole tarkoituksenmukaisuuden tai laillisuuden suhteen huomauttamista, sivistysvaliokunta ei ota niitä käsiteltäväkseen vaan antaa luvan päätöksen täytäntöönpanemiselle.

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.