Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kulttuuriavustusten jakaminen 2021

LAIDno-2021-504

Valmistelija

  • Antti Maantiehinno, vs. kulttuuripäällikkö, antti.maantiehinno@laitila.fi

Perustelut

Kulttuuritoimen talousarviossa menokohdalla Kulttuuritoimen hallinto 2320 on määräraha 4000 € kulttuuriavustuksiin yhteisöjä varten. Määräraha on sidottu ko. tarkoitukseen valtuuston päätöksellä.

Sivistysvaliokunta julisti kulttuuriavustukset haettaviksi Laitilan Sanomissa 30.3.2021 olleella ilmoituksella määräaikaan 12.4.2021 mennessä. Avustusilmoitus oli myös kaupungin verkkosivulla ja sitä jaettiin sosiaalisen median kanavissa.

Kulttuuriavustusten haku tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella. Avustukset ovat luonteeltaan kohdeavustuksia, ja niiden myöntämisessä suositaan vastikkeellisuutta. Avustusperusteita ovat pitkäjänteinen työ, saavutetut tulokset, uudet ideat ja erityisesti taloudellisen tuen tarve laitilalaisen kulttuurin saralla.

Määräaikaan mennessä valiokunnalle tuli yhteensä neljä hakemusta, joissa haetaan yhteensä 5100 euroa (yksi hakemus ilman summaa). Määräajan jälkeen tuli vielä viides hakemus, jossa haetaan 300 euroa. Kaupunginhallitus edellyttää, että sivistysvaliokunta ei avusta samoja hakijoita kuin kaupunginhallitus on avustanut (kh 13.4.2004). 

Viiteaineistona on myös tilasto viitenä edellisenä vuotena jaetuista kulttuuriavustuksista.

Avustuksia on anottu seuraavasti: 

 

 

 

 

 

Hakija

Käyttötarkoitus

Haettu

Ohjelmanurkka Oy

Paikallisten nuorten veloitukseton koulutus äänentoisto- ja valo-alalle erikoistumiseen

4000

Laitilan soittokunta

Leirin kuluihin, lukukausimaksuihin

1000

Vakka-Suomen Harmonikkakerho

Soittoleirin kuluihin

100

Laitilan Kuvaajat

Toiminnan kustannuksiin.

-

Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki -yhdistys (hakemus tullut myöhässä)

Yhdistyksen rekisteröimisvaiheen kustannuksiin

300

 

Avustuksenhakijat ovat yhtä lukuun ottamatta vakiintuneita ja aktiivisia toimijoita.

Ohjelmanurkka Oy on koko suomen alueella aktiivisesti toimiva ohjelmatoimisto. Laitilan soittokunta toimii Vakka-Suomen musiikkiopiston yhteydessä. Niillä on itsenäistä toimintaa myös opistojen lukuvuoden ulkopuolella. Vakka-Suomen Harmonikkakerhossa on laitilalaisia soittajia, ja kerho on vuosittain esiintynyt mm. iltatoreilla. Laitilan seudulla toimivat valokuvauksenharrastajat muodostavat Laitilan kuvaajat –nimisen rekisteröimättömän yhdistyksen. Se kokoaa yhteen alan harrastajia säännöllisiin keskusteluiltoihin, järjestää kuvaustempauksia ja omia näyttelyitä mm. Laitilan kaupunginkirjastossa.

Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki -yhdistys on uusi toimija, vaikkakin sen taustalla vaikuttavilla henkilöillä on pitkä historia paikallisessa kulttuuritoiminnassa. Yhteyksiä on luotu mm. Turun ja Helsingin yliopistoihin ja tavoitteena on myöhemmin hakea rahoitusta tieteellisiin tutkimuksiin ja maaskannaukseen. Mahdollisten löytöjen arvellaan olevan historiallisesti merkittäviä. 

Korona on vaikuttanut lähes jokaisen toimijan taloudelliseen tilanteeseen. On myöskin tärkeä huomioida, että toimijat ovat hyvin erilaisia, joten keskinäinen vertaaminen on hankalaa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

 

 

 

 

 

 

Hakija

Käyttötarkoitus

Haettu

Ehdotus

Ohjelmanurkka Oy

Paikallisten nuorten veloitukseton koulutus äänentoisto- ja valo-alalle erikoistumiseen

4000

2300

Laitilan soittokunta

Leirin kuluihin, lukukausimaksuihin

1000

800

Vakka-Suomen Harmonikkakerho

Soittoleirin kuluihin

100

100

Laitilan Kuvaajat

Toiminnan kustannuksiin.

-

500

Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki -yhdistys (hakemus tullut myöhässä)

Yhdistyksen rekisteröimisvaiheen kustannuksiin

300

300

 

Jos meneillään oleva pandemiatilanne estää toiminnan järjestämisen suunniteltuna ajankohtana, tulee myönnetty avustus käyttää haettuun tarkoitukseen, kun se on mahdollista. 

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ohjelmanurkka Oy, Laitilan soittokunta, Vakka-Suomen Harmonikkakerho, Laitilan Kuvaajat, Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki -yhdistys

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.