Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kirjastoauton aikataulu- ja reittimuuutos 1.6.2021 alkaen

LAIDno-2021-369

Valmistelija

  • Marja-Liisa Mutka, kirjastotoimenjohtaja, marja-liisa.mutka.lh@laitila.fi

Perustelut

Laitilan kaupungin hallintosäännön mukaan sivistysvaliokunta päättää kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reiteistä. Kirjastoautolla on pysäkki Ytössä parittoman viikon keskiviikkona. Pysäkin osoite on Honkamäentie 1 ja pysäkkiaika klo 18.30 - 18.50. Vuonna 2021 pysäkillä ei ole käynyt yhtään asiakasta ja vuoden 2020 aikana pysäkkiä käytettiin kerran.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta poistaa Ytön pysäkin reittiaikataulusta. Ytön pysäkkiä edeltävälle Itäkulman koulun pysäkille lisätään pysäkkiaikaa 10 minuuttia. Uusi pysäkkiaika Itäkulman koululla on 18.00 - 18.30. Muutos astuu voimaan 1.6.2021.

Päätös

Korjataan otsikko muotoon "Kirjastoauton aikataulu- ja reittimuutos 1.6.2021 alkaen" Päätetty esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.