Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Käyttöajan pidennys liikuntakorttiin

LAIDno-2020-337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Emilia Andersson, vapaa-aikapäällikkö, emilia.andersson@laitila.fi

Perustelut

Laitilan kaupungissa on ollut käytössä Rajattomasti liikuntaa Laitilassa -liikuntakortti. Kortti maksaa 70 € ja on voimassa yhden vuoden ostopäivästä lähtien. Liikuntakortilla on saanut käydä uimassa Laitilan uimahallissa ja kuntosalilla Kuntokukossa.

Keväällä 2020 koronan vuoksi suljettiin liikuntapaikkoja noin kolmen kuukauden ajaksi, eikä liikuntarkottia voinut hyödyntää.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, heli.kiertokari@laitila.fi

Sivistysvaliokunta päättää, että ennen koronarajoituksia ostettujen Rajattomasti liikuntaa Laitilassa -liikuntakorttien voimassaoloaikaa jatketaan automaattisesti kolmella kuukaudella. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Merkittiin pöytäkirjaan tiedoksi, että tämän asian käsittelyn ajan läsnä asiantuntijana oli vapaa-aikapäällikkö Emilia Andersson.

Valmistelija

  • Emilia Andersson, vapaa-aikapäällikkö, emilia.andersson@laitila.fi

Perustelut

Laitilan kaupungissa on ollut käytössä Rajattomasti liikuntaa Laitilassa -liikuntakortti. Kortti maksaa 70 € ja on voimassa yhden vuoden ostopäivästä lähtien. Liikuntakortilla on saanut käydä uimassa Laitilan uimahallissa ja kuntosalilla Kuntokukossa.

Koronarajoitusten vuoksi suljettiin liikuntapaikkoja tai kiellettiin liikuntatilojen käyttö aikuisilta 3.12.2020 alkaen, eikä liikuntarkottia voinut hyödyntää. Aikuisten harrastamiseen liikuntatiloja avattiin siten, että omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen kuntosali avautui ajanvarauksella 22.2.2021 ja uimahalli ajanvarauksella 26.4.2021 alkaen. Laitilan liikuntatiloista, joissa Laitilan liikuntakorttia voi käyttää, olivat kiinni kuntosali lähes kolme kuukautta ja Laitilan uimahalli lähes viisi kuukautta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta päättää, että ennen 3.12.2020 alkaneita koronarajoituksia ostettujen liikuntakorttien voimassaoloaikaa jatketaan automaattisesti viidellä kuukaudella.

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.