Sivistysvaliokunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi lukuvuodelta 2020-2021

LAIDno-2021-472

Valmistelija

  • Annika Mattila, Kappelimäen koulun rehtori, annika.mattila@laitila.fi

Perustelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan on kirjattu, että toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Toimintasuunnitelman mukaan oman toiminnan arviointia suoritetaan jokaisessa kerhossa lukuvuosittain sitä varten laaditulla lomakkeella. Keskeiset arviointitulokset julkistetaan. Tuloksista tiedotetaan lasten huoltajille ja toiminnasta vastaavalle lautakunnalle.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kuluvana lukuvuonna ostopalveluna Laitilan seurakunnalta sekä omana toimintana yhteensä neljässä kerhossa Kappelimäen koulussa ja Laineen talolla. Huhtikuussa 2021 lähetettiin kaikkiin elokuussa toimintaan osallistuneiden lasten koteihin arviointilomake palautuskuoren kanssa. Lomakkeita lähetettiin Kappelimäen kerholaisten koteihin 70 kappaletta ja seurakunnan iltapäiväkerholaisten koteihin 23 kappaletta. Lomakkeiden palautusprosentti oli Kappelimäen kerhojen osalta 59% ja seurakunnan 69 %. Arviointilomakkeeseen pyydettiin myös kertomaan syy, mikäli iltapäiväkerhopaikasta oli luovuttu kesken toimintakauden. Yhteenvedot molempien toimipisteiden vastauksista ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Nestori Mäkelä, sivistystoimen palvelupäällikkö, nestori.makela@laitila.fi

Sivistysvaliokunta merkitsee tiedoksi aamu- ja iltapäivätoiminnan arvioinnin lukuvuodelta 2020-2021.

Päätös

Päätetty esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aamu- ja iltapäivätoiminnan yksiköt, Laitilan seurakunta, alakoulut

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laitilan sivistysvaliokunnalle, osoite Keskuskatu 30, PL 25 23801 Laitila.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnanjäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.