Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ympäristöluvan ja maa-ainesluvan siirtäminen Destia Oy:lta Energia- ja KierrätysParkki Oy:lle

LAIDno-2022-482

Valmistelija

  • Tuija Kailaste, Ympäristöpäällikkö, tuija.kailaste@laitila.fi

Perustelut


Destia Oy (Y-tunnus 2163026-3) ja Energia- ja KierrätysParkki Oy (Y-tunnus:2572626-2) pyytävät, että Destialle myönnetyn Isorahkan kallion ottoalueen maa-aineksen ottoa ja kiviaineksen louhintaa ja murskausta koskeva yhteislupa (LULA 5.9.2017, 5§ DKAYLA 6/2017) siirretään Energia- ja KierrätysParkki Oy:lle. Lisäksi Destia pyytää, että se vapautetaan mainittujen lupien velvoitteista ja vakuudet palautetaan.
Kiinteistö Isorahkan kallion 400-419-59-0 on siirtynyt 12.2.2022 tehdyllä kiinteistökaupalla Energia- ja KierrätysParkki Oy:lle.
Maa-ainesluvan uusi haltija sitoutuu huolehtimaan alueen velvoitteista maa-ainesluvan ja ympäristöluvan mukaisesti. Uusi haltija asettaa Laitilan kaupungin määräämän maa-ainesluvan mukaisen vakuuden jälkihoitotöiden suorittamisesta sekä asettaa myös ympäristöluvan mukaisen vakuuden. Uusi haltija sitoutuu suorittamaan lupiin liittyvät viranomaismaksut tästä päivästä eteenpäin. Uusi haltija vakuuttaa saaneensa käyttöönsä molempiin liittyvät asiakirjat.

Asianosaiset ovat pyytäneet rakennus- ja ympäristölautakuntaa ilmoittamaan uuden luvanhaltijan hyväksymisestä ja uuden vakuuden asettamisvelvollisuudesta sekä Destia Oy:lle ja Energia- ja KierrätysParkki Oy:lle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Kailaste, Ympäristöpäällikkö, tuija.kailaste@laitila.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristöluvan ja maa-ainesluvan (yhteisluvan) siirtämisen Energia- ja KierrätysParkki Oy:n nimiin, jonka tulee noudattaa kiinteistölle Isorahkan kallio 400-419-59-0 myönnettyjen ympäristöluvan ja maa-ainesluvan lupamääräyksiä.
Lisäksi lautakunta edellyttää Energia- ja KierrätysParkki Oy:tä asettamaan maa-aines- ja ympäristöluvan mukaisen vakuuden viipymättä. Vakuus tulee pitää voimassa ottamistoiminnan päättymiseen ja maisemoinnin toteuttamisen loppuun asti. Lupaviranomainen palauttaa vakuuden toiminnanharjoittajalle, kun ottamisalue on lopputarkastuksessa katsottu hyväksyttävästi jälkihoidetuksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Seuraavasta päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.