Sosiaali- ja terveysvaliokunta, kokous 5.2.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 18 Laitilan kaupungin Covid-19 pandemiatilanne sekä siihen liittyvät Tartuntatautilain (1227/2016) mukaiset toimenpiteet

LAIDno-2020-467

Valmistelija

 • Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveysjohtaja, johanna.ahokas@laitila.fi
 • Tuuli Kuisma, ylilääkäri, tuuli.kuisma@laitila.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu säännöllisesti Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi sekä toimenpiteiden koordinoimiseksi. Ryhmässä seurataan covid-19 epidemiatilannetta ja epidemian hillitsemiseen tähtäävien suositusten ja rajoitusten tarvetta. Viimeisin kokous pidettiin 2.2.2021. Laitilan kaupungin edustajana ryhmässä toimii ylilääkäri.

Varsinais-Suomen maakunta on edelleen covid-19 epidemian leviämisvaiheessa. Epidemian ilmaantuvuusluku on maakunnassa tiukoista toimenpiteistä huolimatta kääntynyt kasvuun ollen 2.2.2021 115,6. Koronakoordinaatioryhmässä päätettiin 2.2.2021, että kaikki aiemmin esitetyt suositukset jatkuvat 28.2.2021 saakka (suositukset liitteenä). Suositukset koskevat kaikkia Varsinais-Suomen maakunnan kuntia. Kunnilla on päätösvalta suositusten toteuttamisesta. 

Aluehallintoviraston (AVI) määräys kokoontumisrajoituksista on voimassa 10.3.2021 saakka (päätös liitteenä).

Laitilan tilanne:

Laitilassa todettiin covid-19 tautirypäs 15.1.-25.1.2021 välisenä aikana laitilalaisessa yrityksessä, jonka johdosta on todettu 43 covid-19 positiivista tautitapausta ja yhteensä yli 100 altistunutta. 1.2.2021 Koronan ilmaantuvuus Laitilassa oli 374 sen ollessa koko sairaanhoitopiirissä keskiarvoisesti 115,6.  Tautiryppään jäljitysvaiheessa ei syntynyt epäilyä covid-19 muuntovirustaudista, eikä yhteyksiä ulkomaille suuntautuvaan matkailuun ollut jäljitystyön aikana osoitettavissa. Laaja jatkotartuntojen määrä oli selitettävissä suositusten ja rajoitusten heikolla noudattamisella työyhteisössä. Laitilan epidemiatilanteen aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitti ohjeita 22.1.2021 ja karanteenien pituuksia nostettiin kymmenestä vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Suurin osa Laitilan tautiryppääseen kuuluneista altistuneista ovat olleet karanteenissa vanhan suosituksen mukaisesti. Lisäksi Laitilassa on löytynyt 15.1.–2.2. välisenä aikana kaksi covid-19 tapausta, joiden tartunnan lähdettä ei ole pystytty jäljittämään.

4.2.2021 Laitilan kaupunki sai tiedon kolmesta muuntuneen covid-19 viruksen aiheuttamasta tapauksesta Satakunnassa. Nämä löydökset liittyvät laajaan tartuntaketjuun, joka on lähtöisin Laitilasta. Laitilan pyytämän virusmäärityksen tulosta ei ole vielä saatu Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Sen valmistumisaika on keskimäärin kahdesta kolmeen viikkoa. Satakunnan 4.2.2021 saamat virusmäärityksen vastaukset antavat erittäin vahvan epäilyn siitä, että mahdollisesti alkuperäistä covid-19 virusta tehokkaammin leviävää muuntovirustautia nk. uk-varianttia esiintyy myös Laitilassa. 

Tartuntatautilain (1227/2016) § 58 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Tartuntatautilain (1227/2016) § 58 3 momentin mukaan edellä mainitut 1 momentissa tarkoitetut päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on lopetettava heti, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.

Eduskunta on 30.12.2020 hyväksynyt perusopetuslain väliaikaiset muutokset. Perusopetuslakiin (628/1998) on lisätty uusi 20 a §, joka on väliaikaisesti voimassa ajalla 1.1. – 31.7.2021. Muutosten tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen (COVID-19) leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.

Perusopetuslain (628/1998) 20 a §:n 4 momentin mukaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita, 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuenpäätöksen saaneita oppilaita, 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuille pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä 5 §:ssä tarkoitettuja valmistavan opetuksen oppilaita.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana opetusta voidaan järjestää osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla.  Lapsen oikeuksien rajoittamisen tulee olla tarkkarajaista, tarkoitussidonnaista ja kestoltaan mahdollisimman lyhytaikaista saavutettavaan päämäärään nähden.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt edellyttävät tartuntatautien torjumiseen liittyviä perusteluja. Päätös järjestelyihin siirtymisestä tulee tarvittaessa tehdä nopeasti, jotta tartuntataudin leviäminen pystytään ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.

Näiden tietojen valossa katsotaan välttämättömäksi tiukentaa paikallisia rajoitustoimenpiteitä määräaikaisesti ajalla 5.2.-19.2.2021 tartuntatautitilanteen hallintaan saamiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Johanna Ahokas, sosiaali- ja terveysjohtaja, johanna.ahokas@laitila.fi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää hyväksyä alla mainitut rajoitustoimet määräaikaisesti ajalle 5.2.-19.2.2021. 

 • Perusopetus ja toisen asteen opetus siirerretään toteutettavaksi etäopetuksena lukuun ottamatta esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita ja valmistavan opetuksen oppilaita (Perusopetuslaki 628/1998 § 20 a 4 mom.; §17; § 25 2 mom.; § 5).
 • Kaupungin harraste- ja liikuntatilat suljetaan.
 • Kirjasto palvelee asiakkaita lain velvoittamalla tavalla ja aineistohaut ovat mahdollisia etukäteen sopimalla. Aineisto luovutetaan kirjaston ovella. Muilta osin kirjasto on suljettuna.
 • Kaupungin kokous- ja kokoontumistilat suljetaan muulta toiminnalta lukuun ottamatta kaupungin virallisten toimielinten kokouksia.

Kaupungin palvelut ovat saatavilla pääasiassa ajanvarausperiaatteella.Tarkemmat määrittelyt toimialojen palveluiden ja toiminnan osalta tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla sekä muita virallisia tiedotuskanavia käyttäen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta haluaa muistuttaa jokaista kaupungin asukasta noudattamaan huolellisuutta turvavälien ja hygieniatoimien (maskin käyttö, käsi- ja yskimishygienia) kanssa. Asukkaita muistutetaan ottamaan yhteyttä terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon (p. 0285018301), mikäli huomaa koronavirustartunnan taudinkuvaan sopivia oireita tai epäilee saaneensa koronatartunnan. Myös yksityisiä yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita pyydetään huomioimaan omassa toiminnassaan vallitseva tilanne. 

Päätös

Sosiaali-  ja terveysjohtaja muutti päätösehdotustaan käsittelyn aikana. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päättää hyväksyä alla mainitut rajoitustoimet määräaikaisesti ajalle 5.2.-19.2.2021. 

 • Perusopetus ja toisen asteen opetus siirerretään toteutettavaksi etäopetuksena lukuun ottamatta esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita ja valmistavan opetuksen oppilaita (Perusopetuslaki 628/1998 § 20 a 4 mom.; §17; § 25 2 mom.; § 5).
 • Kaupungin harraste- ja liikuntatilat suljetaan.
 • Kirjasto palvelee asiakkaita lain velvoittamalla tavalla ja aineistohaut ovat mahdollisia etukäteen sopimalla. Aineisto luovutetaan kirjaston omatoimialueelta yksi asiakas kerrallaan. Muilta osin kirjasto on suljettuna.
 • Kaupungin kokous- ja kokoontumistilat suljetaan muulta toiminnalta lukuun ottamatta kaupungin virallisten toimielinten kokouksia.

Kaupungin palvelut ovat saatavilla pääasiassa ajanvarausperiaatteella.Tarkemmat määrittelyt toimialojen palveluiden ja toiminnan osalta tiedotetaan kaupungin internet-sivuilla sekä muita virallisia tiedotuskanavia käyttäen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta haluaa muistuttaa jokaista kaupungin asukasta noudattamaan huolellisuutta turvavälien ja hygieniatoimien (maskin käyttö, käsi- ja yskimishygienia) kanssa. Asukkaita muistutetaan ottamaan yhteyttä terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon (p. 0285018301), mikäli huomaa koronavirustartunnan taudinkuvaan sopivia oireita tai epäilee saaneensa koronatartunnan. Myös yksityisiä yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita pyydetään huomioimaan omassa toiminnassaan vallitseva tilanne. 

Tiedoksi

Laitilan kaupungin johtoryhmä ja toimialojen esihenkilöt, Laitilan kaupungin tiedottajat