Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite päätösten vammaisvaikutusten arvioinnin käyttöönottamisesta (lisäpykälä)

LAIDno-2021-477

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Pertti Pokki esitti Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän kirjallisen valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti:

"Suomi on ratifioinut jo vuonna 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. 

Sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin. Lisäksi se korostaa yleisen asennemuutoksen tärkeyttä, stereotypioiden ja ennakkoluulojen poistamisen merkitystä ja yleistä tietoisuuden lisäämistä vammaisten aseman edistämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

Vammaiset ovat maailman suurin syrjityin ihmisryhmä. Vammaisten ihmisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja palveluiden saaminen eivät ole vielä täysin toteutuneet Suomessakaan. Hyvin usein vammaisiin kohdistuu ennakkoluuloja, syrjintää, poissulkemista ja jopa väkivaltaa. Vammaisilta saatetaan evätä oikeus koulutukseen, terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ainoastaan heidän vammansa perusteella.

Vammaispalveluissa ei ole kyse pelkästään sosiaali- ja terveystoimessa myönnettävistä palveluista tai ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Tästä syystä kaikessa päätösten valmistelussa tulee huomioida myös niiden vaikutukset vammaisten ihmisten elämään.  

Myös Laitilan kaupungin tulee kantaa oma vastuunsa vammaisten oikeuksien toteutumisesta ja näin ollen päätösten valmistelutyössä tulee ottaa entistä vahvemmin huomioon vaikutukset vammaisiin ja tätä kautta lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin täysimääräisesti. 

Edellä olevan perusteella Laitilan SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Laitilassa tulee ottaa käyttöön päätösten vammaisvaikutusten arviointi, jotta päätösten vaikutukset vammaisten ihmisten elämään ja oikeuksien toteutumiseen voidaan ottaa läpileikkaavasti huomioon kaikilla politiikan osa-alueilla."

Ehdotus

-

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi lähettäen sen samalla kaupunginhallitukselle asianmukaista valmistelua varten.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.