Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkiosääntö

LAIDno-2021-403

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, heli.kiertokari@laitila.fi

Perustelut

Laitilan kaupungin luottamishenkilöiden ja viranhaltijoiden voimassa oleva palkkiosääntö on hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.12.2016 § 81. Palkkiosääntöä ollaan uudistamassa osana hallintosäännön päivitystä ja valtuustokauden vaihtumista. Palkkiosääntöön ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia:

- toimielimien kokouspalkkiota on korotettu 

- kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja lautakuntien puheenjohtajien vuosipalkkioita on korotettu

- kaupunginvaltuuston ja -hallituksen varapuheenjohtajien vuosipalkkio on määritelty

- lisätty palkkion maksamisen perusteet sähköisestä kokouksesta

- ansionmenetysten ja muiden kustannusten korvaamisen perusteet päivitetty

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaisen Laitilan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkioiden perusteet. Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että uudistettu palkkiosääntö astuu voimaan 1.8.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, heli.kiertokari@laitila.fi

Perustelut

Hallintosääntöehdotukseen on tehty pieniä korjauksia kaupunginhallituksen kokouksen 26.4.2021 käsittelyn jälkeen. 175 §:ssä lautakuntien/valiokuntien/johtokuntien ja toimikuntien palkkiot on korjattu sen mukaisesti, että puheenjohtajalle maksetaan jäsenen palkkio korotettuna 50 %:lla. 180 §:n mukaisia vaalilautakunnan ja -toimikunnan kokouspalkkiota on myös korotettu.

Valtuustoryhmien välisten keskustelujen perusteella on tarkoituksenmukaista tarkistaa palkkiosääntöehdotusta.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaisen Laitilan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkioiden perusteet. Samalla kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että uudistettu palkkiosääntö astuu voimaan 1.8.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, heli.kiertokari@laitila.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan liitteen mukaisen Laitilan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkioiden perusteet. Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uudistettu palkkiosääntö astuu voimaan 1.8.2021.

Päätös

Asian käsittelyn aikana puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Janne Kuusisto, Aitakari, Lehtonen, Kylä-Heiko, kaupunginjohtaja Kattelus, valtuutetut Haijanen, Laurila, Kinnala, Ketoniemi, Peltola, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto, valtuutetut Kuisma, Rinne, Lehtola, talousjohtaja Marika Silvennoinen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raisto-Elo.

Valtuuutettu Janne Kuusisto teki kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, jonka mukaan palkkiosääntö hylätään. Valtuutetut Lehtonen, Aitakari ja Rinne kannattivat ehdotusta.

Koska keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu hylkäysehdotus, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotuksen hyväksymistä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Janne Kuusiston ehdottamaa sekä Lehtosen, Aitakarin ja Rinteen kannattamaa hylkäämisehdotusta, jonka mukaan palkkiosääntöä ei hyväksytä, äänestävät EI. Äänestysesitys ja -menettely hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä.

Todettuaan äänestystoimituksen päättyneeksi puheenjohtaja ilmoitti, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Tiedoksi

Palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Päätökseen voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Pöytäkirjan pykälät

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä kunnan jäsenen ja muiden katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Turun hallinto-oikeuden postiosoite on PL 32, 20101 Turku ja käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, sähköposti turku.hao@oikeus.fi, puh. 0295642400 ja fax 0295642414. Sähköinen asiointi osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.