Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Luottamushenkilöiden eroilmoitukset luottamustoimista 31.5.2021

LAIDno-2021-389

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, heli.kiertokari@laitila.fi

Perustelut

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirretään huhtikuun 18. päivästä kesäkuun 13. päivään. Valtuutettujen toimikausi alkaa elokuun 2021 alussa ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.  Nykyiset  valtuutetut ja valtuuston valitsemien toimielimien jäsenet ovat ilmoittaneet suostumuksensa neljän vuoden toimikaudeksi.

Luottamushenkilö voi valita, haluaako hän jatkaa toimen hoitamista, vai ei. Mahdollisesti eroavien tilalle tulevat varavaltuutetut/jäsenet heinäkuun 2021 loppuun saakka. Luottamustoimesta eroamisesta on pyydetty ilmoittamaan viimeistään 20.4.2021 sähköpostiin hallinto@laitila.fi. Luottamushenkilöt saavat ilmoituksensa perusteella eron luottamustoimista 31.5.2021.

Kyösti Kuronen on ilmoittanut eroavansa luottamustehtävistään 31.5.2021. Mikäli 3.5.2021 mennessä toimitetaan muita eroilmoituksia, liitetään ne tämän asian käsittelyn yhteyteen valtuuston esityslistalle.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Kyösti Kurosen eroilmoituksen ja saattaa sen kaupunginvaltuutolle tiedoksi. 

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kyseisissä luottamustehtävissä jatkavat nimetyt varajäsenet jäljellä olevan toimikauden.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heli Kiertokari-Laitinen, hallintojohtaja, heli.kiertokari@laitila.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Kyösti Kurosen eroilmoituksen.

Edelleen kaupunginvaltuusto toteaa, että kyseisissä luottamustehtävissä jatkavat nimetyt varajäsenet jäljellä olevan toimikauden.

Päätös

Ehdotus hyväksytiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Pöytäkirjan pykälät

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä kunnan jäsenen ja muiden katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Turun hallinto-oikeuden postiosoite on PL 32, 20101 Turku ja käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, sähköposti turku.hao@oikeus.fi, puh. 0295642400 ja fax 0295642414. Sähköinen asiointi osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.