Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kaupungin hallintosäännön mukaan kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja valtuuston päätöksen mukaisesti Laitilan Sanomissa.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Kaupunginvaltuuston esityslista on lähetetty valtuutetuille ja kaupunginjohtajalle 27.4.2021.

Kokouskutsu on laitettu kaupungin verkkosivuille ja ilmoitustaululle 27.4.2021 ja julkaistu Laitilan Sanomissa 30.4.2021.

Ehdotus

Suoritetun läsnäolijoiden toteamisen jälkeen kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa oli paikalla Laitila-salissa 15 ja etäyhteydellä 16 valtuutettua.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.