Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Koveronnummen teollisuusalueen asemakaavan muutos

LAIDno-2021-140

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Palmulaakso, Maankäyttöinsinööri, mika.palmulaakso@laitila.fi

Perustelut

D KAYLA 97/20

Valmistelija:                 

Mika Palmulaakso, Maankäyttöinsinööri, mika.palmulaakso@laitila.fi

Asian kuvaus:

Kh 8.4.2020 § 118

Laitilan kaupunginhallitus on 26.8.2019 (§ 223) hyväksynyt kaavoitussopimuksen Finn Lamex Safety Glass Oy:n kanssa ja tehnyt kaavoituspäätöksen, jossa yrityksen lähialue kaavoitetaan yrityksen laajennustarpeet huomioiden. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on kuulutettu 8.10.2019.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 912 ja osaa korttelia 910 sekä erityis-, maa- ja metsätalousaluetta ja katualuetta.

Liite 2:                          Asemakaavamuutoksen kaavaluonnoksen asiakirjat.

Lisätietoja:                    Maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso

050 518 2071

mika.palmulaakso@laitila.fi

KJ              Ehdotus:    Kaupunginhallitus hyväksyy Koveronnummen teollisuusalueen liitteen mukaisen asemakaavaluonnoksen ja päättää asettaa sen nähtäville.

Päätös:      Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Raula ja maankäyttöinsinööri Palmulaakso olivat kokouksessa asiantuntijoina läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

-------------------------------------------------------

Koveronummen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 15.5.-16.6.2020 välisen ajan Laitilan kaupungin teknisellä osastolla viraston aukioloaikana ja kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.laitila.fi/palvelut/kaavoitus/laadinnassa olevat kaavat. 

Kaavaluonnoksesta on jätetty kaksi lausuntoa, jotka ovat antaneet Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo sekä Varsinais-Suomen liitto.

Kaavaehdotusta on valmisteltu näiden kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen pohjalta ja se on valmis julkaistavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Laitilan kaupunginhallitus hyväksyy Koveronnummen asemakaavamuutoksen liitteen mukaisen kaavamuutosehdotuksen ja päättää asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana läsnä tämän asian käsittelyn ajan oli tekninen johtaja Mika Raula.

Valmistelija

Mika Palmulaakso, Maankäyttöinsinööri, mika.palmulaakso@laitila.fi

Perustelut

Koveronummen teollisuusalueen asemakaavamuutoksen asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 19.2.2021-​22.3.2021 välisen ajan kaupungintalon teknisellä osastolla sekä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.laitila.fi/palvelut/kaavoitus/laadinnassa-​olevat-​kaavat/. Kaavaehdotuksesta on jätetty neljä lausuntoa,​ jotka ovat antaneet Varsinais-​Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-​Suomen pelastuslaitos ja Varsinais-​Suomen alueellinen vastuumuseo.

Annetut lausunnot koski pääosin Vierumäen asuinalueen asuinviihtyvyyden parantamista sekä rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä. Asuinviihtyvyyden parantamiseksi ja rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä varten tulisi kaavassa EV-alueeksi soitettua suojaviheraluetta laajentaa tai vaihtoehtoisesti osoittaa kaavassa istutettavaksi tarkoitettua aluetta, asuinalueen suuntaan muodostuvalle rajalle teollisuustontin puolelle.

Kaavaan on tehty lausuntojen johdosta muutos teollisuustontin osalle. Teollisuustontin rajalle on kaavassa osoitettu n. 20 metriä leveä istutettavan alueen osa, jolle ei ole osoitettu rakentamista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kattelus, Kaupunginjohtaja, lauri.kattelus@laitila.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Koveronummen teollisuusalueen asemakaavamuutoksen ja esittää asemakaavamuutoksen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyn ajan asiantuntijana läsnä oli maankäyttöinsinööri Mika Palmulaakso.

Valmistelija

  • Mika Palmulaakso, Maankäyttöinsinööri, mika.palmulaakso@laitila.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Koveronummen teollisuusalueen asemakaavamuutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn aikana puheenvuoron käytti tekninen johtaja Raula.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen Ely-keskus

Muutoksenhaku

Päätökseen voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Pöytäkirjan pykälät

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä kunnan jäsenen ja muiden katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Turun hallinto-oikeuden postiosoite on PL 32, 20101 Turku ja käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku, sähköposti turku.hao@oikeus.fi, puh. 0295642400 ja fax 0295642414. Sähköinen asiointi osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.