Kaupunginvaltuusto, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite vapaa-ajanasunnon muuttamisesta vakinaiseksi asunnoksi (lisäpykälä)

LAIDno-2021-476

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Ketoniemi esitti Keskustan valtuustoryhmän kirjallisen valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti:

"Laitilassa on merkittävä määrä vapaa-ajanasuntoa ja näistä monia on kuluneena korona-aikana käytetty selvästi aiempaa enemmän. Etätyöt ovat tätä kehitystä vauhdittaneet ja myös asumisturvallisuus ja -viihtyvyys ovat nousseet aiempaa merkittävämmiksi arvoiksi kansalaisten keskuudessa. Nykyaikainen vapaa-ajan asunto voikin soveltua varsin hyvin ympärivuotiseen asumiseen niin lämmöneristyksen, jätevesijärjestelmien kuin vaikkapa talvikelpoisen tieyhteyden puolesta.

Vapaa-ajanasuntojen käyttöasteen kasvu on monissa kunnissa herättänyt pohtimaan mahdollisuuksia edesauttaa vapaa-ajan asuntojen muutosta pysyviksi asunnoiksi ja saada sitä kautta kuntaan myös uusia, vakinaisia asukkaita – ja kunnallisveron maksajia. Tässä muutoksessa vapaa-ajan asukkaiden ja kunnan etujen voi hyvinkin nähdä olevan yhteneväiset.

Nykylainsäädännön mukaan päätösvalta asiassa on pitkälti kunnilla. Nykyisin voimassa olevalla käytännöllä muutoskustannukset nousevat monissa tapauksissa kohtuuttomiksi. Ehdotammekin valtuustoaloitteenamme, että Laitilassa ryhdytään selvittämään, millä reunaehdoilla vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakinaisiksi asunnoiksi voidaan edistää. Tätä kautta meillä on mahdollisuus osaltaan vaikuttaa kaupungin asukasluvun myönteiseen kehitykseen, sekä hyödyntää vapaa-ajanasuntokantaa nykyistä paremmin myös vakinaisen asumisen tarpeisiin."

Ehdotus

-

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi lähettäen sen samalla kaupunginhallitukselle asianmukaista valmistelua varten.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.